สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566