สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566