การส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 การส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้