สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2565