สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565