สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สขร.ตุลาคม 65