ศบส.2 ลงพื้นที่ร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ ประสานความร่วมมือในการการพัฒนาศักยภาพอสม. สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน เขตสุขภาพที่ 2 ในพื้นที่ อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก