สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 สขร. กรกฎาคม 2565