แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูง