แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง)