สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565