ศบส.2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15