ศบส.2 เข้าตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก