ศบส.2 เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก