ศบส.2 ร่วมประชุมและนำเสนอผลการตรวจราชการประเด็น Agenda based กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 @จังหวัดสุโขทัย