ศบส.2 ประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565