ศบส. 2 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศเจตนารมณ์ ในการนำนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี ปีงบประมาณ 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริตปีงบ65
 ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและค.โปร่งใสในก