ศบส. 2 ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2565 จำนวน 17 รายการ