ศบส.2 ร่วมตรวจงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงพยาบาล @โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก