ศบส. 2 ลงพื้นที่ ส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและสู่มาตรฐานสากล ให้กับโรงพยาบาลบ้านตากและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า @จังหวัดพิษณุโลก (Zoom) HSS02_10-05-2565
 HSS02_10-05-2565
 HSS02_10-05-2565
 HSS02_10-05-2565