ศบส. 2 ลงพื้นที่ ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ โรงพยาบาลกองบิน 46 @จังหวัดพิษณุโลก