ศบส. 2 ลงพื้นที่ ส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและสู่มาตรฐานสากล ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร @จังหวัดพิษณุโลก