ศบส.2 เข้า ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย @จังหวัดพิษณุโลก