สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2