ศบส. 2 ติดตามความก้าวหน้าโครงการทดสอบ “ปฏิบัติการตัดตอนวงจร covid-19 ในชุมชนแบบพึ่งตนเอง" @จังหวัดสุโขทัย