ศบส. 2 ดำเนินการตรวจวัดการไหลเวียนอากาศและการระบายอากาศในห้องทันตกรรม @รพ.สต.บ้านพร้าว, รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง