ศบส. 2 ดำเนินการตรวจวัดการไหลเวียนอากาศและการระบายอากาศในห้องทันตกรรม @รพ.สต.บ่อโพธิ์, รพ.สต.ยางโกลน, รพ.สต.นาบัว, รพ.สต.นครชุม