ศบส. 2 ดำเนินการตรวจวัดการไหลเวียนอากาศและการระบายอากาศในห้องทันตกรรม @รพ.สต.ฮ้วยเฮี้ย, รพ.สต.บ้านแยง, รพ.สต.หนองหิน, รพ.สต.หนองกะท้าว, รพ.สต.เนินเพิ่ม