ศบส. 2 ดำเนินการตรวจวัดการไหลเวียนอากาศและการระบายอากาศในห้องทันตกรรม @โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย