ศบส.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ