ศบส. 2 มอบใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง