ศบส. 2 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำการตรวจ ATK @จังหวัดตาก