สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 สขร. กรกฎาคม 2564