สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สขร. มิถุนายน 2564