สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สขร. กุมภาพันธ์ 67