สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567