สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566