สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566