สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 สขร.ประจำเดือนกันยายน 2566