สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2566