ศบส.2 ดำเนินการติดตามและส่งเสริมสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพให้พัฒนามาตรฐานสู่ระดับสากล และส่งเสริมการขับเคลื่อนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ ตามนโยบาย (Health for Wealth) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศบส.2 ดำเนินการติดตามและส่งเสริมสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพให้พัฒนามาตรฐานสู่ระดับ