ศบส.2 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านแสนสุข โฮมแคร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศบส.2 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้