ศบส.2 ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งศุนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ศบส.2 ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งศุนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลอุต