สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566