รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

1.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 25642.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 25644.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 25655.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25656.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 25657.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 25658.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 25659.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน256510.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 256511.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 256512.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565