รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2563

2. รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563

3. รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563

4. รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2564

5. รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

6. รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2564

7. รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2564

8. รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564

9. รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2564

10. รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2564

11. รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2564

12. รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2564