รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

1.รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2563

2.รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 เดือน ธันวาคม 2563

3.รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 เดือน มกราคม 2564

4.รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf

4.รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 เดือน มีนาคม 2564.pdf