รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

งบทดลองปี 2563 งวดที่ 1งบทดลองปี 2563 งวดที่ 2งบทดลองปี 2563 งวดที่ 3งบทดลองปี 2563 งวดที่ 4งบทดลองปี 2563 งวดที่ 5งบทดลองปี 2563 งวดที่ 6งบทดลองปี 2563 งวดที่ 7งบทดลองปี 2563 งวดที่ 8งบทดลองปี 2563 งวดที่ 9งบทดลองปี 2563 งวดที่ 10งบทดลองปี 2563 งวดที่ 11งบทดลองปี 2563 งวดที่ 12