ขนาดอักษร

 

ยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติราชการ
    1. ยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003447 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560