ขนาดอักษร

 

รายชื่อ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
นางสาวอนันต์ วงศ์เจริญ (หัวหน้ากลุ่ม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจันทร์สุดา จังโกฎิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายศรุต ม่วงศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางเขมจิรา มากดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริลภัศ คำวงษา นักวิชาการพัสดุ
นายวัชรินทน์ ชูชัย ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
นางสาวธรรญชนก เสือดำ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
นางสาวจักรีวรรณ ยอดเพชร ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
นางรัตนาพร ศรีสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป
นายศุภสิทธิ์ อินทหอม ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นางสาวนลินพรรณ ผูกจิต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001795 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560